μια πρωτουβουλία της 360° Foodservice για την προώθηση της συμμόρφωσης και της ασφάλειας

με τη συμμετοχή

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των καταναλωτών

Το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης της 360° Foodservice είναι μια δέσμευση για την εκπλήρωση όλων των σχετικών νομικών απαιτήσεων στην ΕΕ και διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν τα ροφήματά τους με ασφάλεια.

Το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης σε 5 προτάσεις

To χάρτινο καλαμάκι είναι ένα νέο εξαιρετικά τεχνικό προϊόν που πρέπει να κατασκευάζεται με ποιοτικές πρώτες ύλες
Τα χάρτινα καλαμάκια είναι ασφαλή όταν συμμορφώνονται πλήρως με όλη την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Μέσω του Συμβολαίου Εμπιστοσύνης οι εταιρείες δηλώνουν την πλήρη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία, διασφαλίζοντας ότι τα καλαμάκια είναι ασφαλή.
Η προμήθεια, ο ανεφοδιασμός ή η χρήση καλαμακίων από εταιρείες που έχουν δεσμευτεί στην πρωτοβουλία του Συμβολαίου εγγυάται ένα καλαμάκι που μπορείτε να εμπιστευτείτε.
Στο μέλλον, ένα νέο Σήμα Εμπιστοσύνης για τα χάρτινα καλαμάκια θα διευκολύνει τον εντοπισμό συμμορφούμενων προϊόντων.

Οι εταιρείες που υπογράφουν το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης της 360 ° Foodservice για τα χάρτινα καλαμάκια αναλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες συγκεκριμένες δεσμεύσεις::

Δεσμεύονται να:

 • Εγγραφονται και να σέβονται τις κατευθυντήριες αρχές της 360 ° Foodservice.
 • Συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους σχετικούς ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς νόμους όπου λειτουργούν, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά, όλους τους κανονισμούς που αφορούν υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, κανονισμούς σχετικούς με εργασιακά δικαιώματα, με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Υπογράφουν / διαθέτουν δήλωση για την πλήρη συμμόρφωσή τους με όλες τις ισχύουσες κοινοτικες και εθνικές νομοθεσίες όπου θα αναφέρονται, κατ' ελάχιστον, στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ΕΕ και των εθνικών απαιτήσεων για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και που περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων, που ισχύουν για το χάρτινο καλαμάκι, τα συστατικά του (χαρτί, κόλλα, μελάνι) και τα ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του.
 • Συγκεκριμένα, να βεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε ουσία για την οποία εγείρεται ανησυχία, η οποία απαιτείται / συνιστάται για την παραγωγή χάρτινων καλαμακίων και των διαφόρων συστατικών τους (χαρτί, κόλλα και μελάνι), είτε απουσιάζει είτε διατηρείται εντός των ορίων που ορίζονται από την ΕΕ ή / και την εθνική νομοθεσία και αναφέρεται λεπτομερώς στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών προσαρτημάτων.
 • Να λαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές ή συστηνόμενες πιστοποιήσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων της.
 • Να ελέγχονται τακτικά βάσει αυτών των απαιτήσεων από ανεξάρτητους, καταρτισμένους οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από αυτούς τους οργανισμούς πιστοποίησης.
 • Εγγραφονται και να σέβονται τις κατευθυντήριες αρχές της 360 ° Foodservice.
 • Να παρέχουν στους κατασκευαστές χάρτινων καλαμακίων στην Ευρώπη συστατικά που σέβονται κατ' ελάχιστον όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και που αναφέρονται λεπτομερώς για το χαρτί,την κόλλα και το μελάνι εκτύπωσης, στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων.
 • Να βεβαιώνουν ότι δεν περιέχουν καμία ουσία που εγείρει ανησυχία ή ότι τέτοιες ουσίες διατηρούνται εντός των απαιτούμενων / προτεινόμενων επιπέδων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων.
 • Να λαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές ή συστηνόμενες πιστοποιήσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων.
 • Να ελέγχονται τακτικά βάσει αυτών των απαιτήσεων από ανεξάρτητους, καταρτισμένους οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από αυτούς τους οργανισμούς πιστοποίησης.
 • Εγγραφονται και να σέβονται τις κατευθυντήριες αρχές της 360 ° Foodservice.
 • Να παρέχουν στους κατασκευαστές χάρτινων καλαμακίων στην Ευρώπη εξαρτήματα μηχανημάτων που σέβονται κατ' ελάχιστον όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και που περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και των σχετικών παραρτημάτων.
 • Να βεβαιώνουν ότι δεν περιέχουν καμία ουσία για την οποία υφίσταται ανησυχία ή ότι τέτοιες ουσίες διατηρούνται εντός των απαιτούμενων / προτεινόμενων επιπέδων, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων.
 • Να λαμβάνουν όλες τις υποχρεωτικές ή συστηνόμενες πιστοποιήσεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα δήλωσης του Συμβολαίου και τυχόν σχετικών παραρτημάτων.
 • Να διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ ή / και να εμπορεύονται στην ΕΕ μόνο ασφαλή χάρτινα καλαμάκια που πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών στην Ευρώπη και, όποτε είναι δυνατόν, να προμηθεύονται προϊόντα από κατασκευαστές που τηρούν το Συμβόλαιο.
 • Να αγοράζουν και να προσφέρουν στους καταναλωτές τους στην ΕΕ μόνο ασφαλή χάρτινα καλαμάκια που πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών στην Ευρώπη και, όποτε είναι δυνατόν, να προμηθεύονται είδη από κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς που τηρούν το Συμβόλαιο.

Οι υπογράφοντες το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης για τα χάρτινα καλαμάκια δηλώνουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές νομικές απαιτήσεις για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ο κατάλογος των σχετικών νόμων και τεχνικών οδηγιών με τον οποίο πρέπει να συμμορφώνονται τα χάρτινα καλαμάκια και τα συστατικά τους όταν πωλούνται στην ΕΕ παρατίθεται στη Δήλωση Εταιρείας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμβολαίου Εμπιστοσύνης.

Υπογράφοντες του Συμβολαίου Εμπιστοσύνης

Εταιρείες Μέλη της 360 ° Foodservice που υπογράφουν το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης

Οι ακόλουθες εταιρείες υπέγραψαν το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης της 360 ° Foodservice για τα χάρτινα καλαμάκια:

Κατασκευαστές χάρτινων καλαμακίων

Προμηθευτές πρώτων υλών και μηχανημάτων

Εισαγωγείς, διανομείς, χονδρέμποροι

Λιανοπωλητές και χρήστες υπηρεσιών τροφίμων

Οι καταναλωτές μας εμπιστεύονται γιατί επενδύουμε στα υψηλότερα πρότυπα

1. Ερχομαι σε επαφή

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας για να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία.

Σε εύθετο χρόνο μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην 360 ° Foodservice υπογράφοντας το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης που θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το Σήμα Εμπιστοσύνης και την σχετική Επισήμανση. Μόλις μάθουμε περισσότερα για εσάς, θα σας ενημερώσουμε για τις οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις της συμμετοχής.

2. Τηρήστε το Συμβόλαιο

Υπογράφοντας ή εγκρίνοντας το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τις διατάξεις του. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις στην πράξη.

3. Διέδωσέ το

Ενημερώστε τον κόσμο ότι είστε μέρος της πρωτοβουλίας του Συμβολαίου Εμπιστοσύνης διαδίδοντάς το με τους προμηθευτές, τους διανομείς ή τους πελάτες σας. Τα μέλη της 360 ° Foodservice θα μπορούν να το κάνουν αυτό χρησιμοποιώντας το [μελλοντικό] Σήμα Εμπιστοσύνης και το σχετικό σύστημα επισήμανσης σε προωθητικό και σε άλλο εμπορικής επικοινωνίας υλικό *.

* η χρήση του Σήματος Εμπιστοσύνης και του σχετικού συστήματος επισήμανσης υπόκειται στην προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας αδειοδότησης μεταξύ της εταιρείας σας και της 360 ° Foodservice (και ενδέχεται να ανακληθεί από τον δικαιοπάροχο εάν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις του).

Περισσότερα για την πρωτοβουλία…

Ποια είναι η 360° Foodservice?

Η 360 ° Foodservice είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος εταιρειών. Είναι ο συνεργατικός κόμβος ουδέτερων υλικών για ολόκληρη την αλυσίδα υπηρεσιών τροφίμων που στοχεύει να ηγηθεί της υπεύθυνης και βιώσιμης εξέλιξης του τομέα συσκευασίας τροφίμων στην Ευρώπη. Οι εταιρείες μας έχουν κοινό όραμα να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Προωθούμε την υπεύθυνη επαναχρησιμοποίηση και τη λογική κατανάλωση ειδών μιας χρήσης για την παροχή ασφαλών και βιώσιμων λύσεων στην εξυπηρέτηση τροφίμων και ποτών σε περιπτώσεις που οι καταναλωτές τρώνε ή πίνουν εκτός σπιτιού ή εν κινήσει. Απόλυτη ασφάλεια. Πλήρης υγιεινή. Μηδενικά απόβλητα.

Αποστολή

Οι εταιρείες μας κατασκευάζουν, εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν υγιεινά, ασφαλή και βιώσιμα προϊόντα μίας χρήσης και επαναχρησιμοποιήσιμα συστήματα για την εξυπηρέτηση τροφίμων και ποτών. Είναι αποστολή μας να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια γνωρίζουν την ευθύνη που φέρουν έναντι των καταναλωτών, έναντι του περιβάλλοντος, έναντι των εργαζομένων και των δικών τους επιχειρήσεων. Επομένως, μέρος της αποστολής μας είναι να επικοινωνούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετών, σχετικά με την ποιότητα και τα οφέλη των προϊόντων μας και τον καλύτερο τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών, καθώς και του μεγαλύτερου σεβασμού για περιβάλλον.

Τι είναι το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης για τα χάρτινα καλαμάκια;

Το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης της 360 ° Foodservice για τα χάρτινα καλαμάκια, επικυρώνει τη δέσμευση των εταιρειών-μελών να κατασκευάζουν, να εμπορεύονται και να χρησιμοποιούν ασφαλή χάρτινα καλαμάκια που πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις για υλικά και προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Πληρούμε υψηλά πρότυπα ποιότητας. Πάντα.

Γιατί είναι χρήσιμο το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης;

Η εμπειρία έχει δείξει, δυστυχώς, ότι ορισμένες εταιρείες στην αγορά θα καταστρατηγήσουν τους κανονισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, θέτουν τους καταναλωτές σε κίνδυνο και ανταγωνίζονται δόλια και αθέμιτα στην αγορά της ΕΕ, επειδή δεν πληρούν τις νομικές απαιτήσεις. Το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης είναι η εγγύησή μας στην αγορά ότι παράγουμε με υπεύθυνο τρόπο για να διασφαλίσουμε την υγιεινή, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Πώς χρησιμοποιείται το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης;

Οι εταιρείες μέλη της 360 °Foodservice στον τομέα χάρτινων καλαμακίων που έχουν δεσμευτεί στο Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης παρατίθενται εδώ σε αυτόν τον ιστότοπο. Με αυτόν τον τρόπο, ο καθένας μπορεί να δει ποιος δεσμεύεται για την ασφάλεια και την ποιότητα τηρώντας τις νομικές απαιτήσεις για υλικά και προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Καλούμε τις εταιρείες που δεν είναι μέλη του Συνδέσμου να εγκρίνουν το Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης και να αναλάβουν τις ίδιες δεσμεύσεις όπως και εμείς. Όσοι εγγράφονται αναφέρονται επίσης εδώ.

Ένα Σήμα Εμπιστοσύνης για το μέλλον

Ένα νέο Σήμα Εμπιστοσύνης με σχετικό σύστημα επισήμανσης για τα χάρτινα καλαμάκια θα διευκολύνει σύντομα ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να γνωρίζουν ποιος είναι δεσμευμένος για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Το πρόγραμμα θα επιτρέπει στις εταιρείες της 360 ° Foodservice που δεσμεύονται στο Συμβόλαιο Εμπιστοσύνης να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα και τις ετικέτες στις συσκευασίες, σε έντυπα και διαδικτυακά προϊόντα μάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και σε διοικητικά έγγραφα όπως έντυπα παραγγελιών ή τιμολόγια. Θα υποστηρίζεται από εκστρατείες επικοινωνίας από επιχείρηση σε επιχείρηση και προγράμματα πληροφόρησης σε κοινοτικούς και εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, υπηρεσίες εποπτείας της αγοράς και αρχές ελέγχου.

#Blog | Ποιοτικά καλαμάκια που μπορείτε να εμπιστευτείτε
High quality adhesives enable safe, liquid-resistant and sustai...
MATRIX PACK’s dedication to manufacture COMPLIANT and SAFE pa...
New FCM rules further delayed: The industry needs to get ahead
Hauni’s quality control ensures its machine produce safe pape...
DREWSEN new Development Centre helps create safe, sustainable a...
delfort's strict internal and external quality control measures...
Henkel “Triple Safety Concept” delivers food safe paper str...
New Trustmark will help identify compliant, safe straws in the ...
Don’t take risks with consumer safety, comply with the law
Launch event draws big crowd
Clear lessons for compliance and safety
Compliant = Safe in Emerging EU Market for paper drinking straws
Initiative to promote paper drinking straws launches in March
Latest   |