inicjatywa 360° Foodservice promująca zgodność z przepisami i bezpieczeństwo

z udziałem

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów

Karta Zaufania 360° Foodservice jest zobowiązaniem do spełnienia wszystkich istotnych wymogów prawnych UE, a tym samym zapewnienia konsumentom spożywania napojów w bezpieczny sposób.

Karta Zaufania - 5 propozycji

Papierowa słomka do napojów jest nowym, wysoko zaawansowanym technologicznie produktem, który powinien być wykonany z wysokiej jakości surowców.
Papierowe słomki są bezpieczne, jeśli w pełni spełniają wszystkie unijne i krajowe przepisy dotyczące materiałów mających kontakt z żywnością.
Poprzez niniejszą Kartę Zaufania firmy deklarują pełną zgodność z odpowiednimi przepisami gwarantując, że słomki są bezpieczne.
Nabywanie oraz wykorzystywanie słomek od firm zaangażowanych w inicjatywę Karty daje gwarancję, że słomka jest godna zaufania.
W przyszłości nowy Znak Zaufania dla słomek papierowych ułatwi identyfikację produktów spełniających wymagania.

Wszyscy członkowie 360° Foodservice zobowiązują się do przestrzegania zasad przewodnich stowarzyszenia. W ten sposób gwarantują oni stałe dążenie do wytwarzania, obrotu i stosowania produktów najwyższej jakości na rynkach UE i światowych.

Firmy, które podpisały Kartę Zaufania dla słomek papierowych 360° Foodservice podejmują również następujące zobowiązania:

Zobowiązują się do:

 • Podpisania i przestrzegania zasad przewodnich 360° Foodservice.
 • Przestrzegania w pełni wszystkich stosownych przepisów prawa unijnego i krajowego w miejscu prowadzenia działalności, w szczególności, ale nie wyłącznie, wszystkich przepisów dotyczących materiałów mających kontakt z żywnością, przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
 • Podpisania/udostępniania oświadczenia o pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi, odnoszącymi się co najmniej do unijnych i krajowych wymogów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wyszczególnionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszelkich stosownych załącznikach, mających zastosowanie do papierowych słomek i ich składników (papieru, kleju, atramentu) oraz maszyn wykorzystywanych do ich produkcji.
 • Dopilnowania w szczególności, aby nie występowały żadne potencjalnie niebezpieczne substancje lub aby mieściły się one w limitach określonych w przepisach unijnych i/lub krajowych oraz tych wymaganych/zalecanych przy produkcji słomek papierowych i różnych ich komponentów (papieru, kleju i atramentu) wyszczególnionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszelkich stosownych załącznikach.
 • Uzyskania wszystkich obowiązkowych lub zalecanych certyfikatów, wymienionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszystkich stosownych załącznikach.
 • Poddawania się regularnym audytom pod kątem tych wymagań przez niezależne, wykwalifikowane jednostki certyfikujące, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez te jednostki.
 • Podpisania i przestrzegania zasad przewodnich 360° Foodservice.
 • Dostarczania europejskim producentom papierowych słomek do napojów komponentów spełniających co najmniej wszystkie stosowne unijne i krajowe wymagania dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odnoszące się do papieru, kleju i atramentu, wyszczególnione w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszystkich stosownych załącznikach.
 • Dopilnowania, aby w komponentach tych nie występowały żadne potencjalnie niebezpieczne substancje lub aby mieściły się one w limitach określonych w przepisach unijnych i/lub krajowych oraz tych wymaganych/zalecanych przy produkcji słomek papierowych i ich różnych komponentów (papieru, kleju i tuszu) wyszczególnionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszelkich stosownych załącznikach.
 • Uzyskania wszystkich obowiązkowych lub zalecanych certyfikatów, wymienionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszystkich stosownych załącznikach.
 • Poddawania się regularnym audytom pod kątem tych wymagań przez niezależne, wykwalifikowane jednostki certyfikujące, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez te jednostki.
 • Podpisania i przestrzegania zasad przewodnich 360° Foodservice.
 • Dostarczania producentom papierowych słomek do napojów w Europie maszyn i urządzeń, które spełniają co najmniej wszystkie odpowiednie unijne i krajowe wymagania dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dla maszyn specjalistycznych, wyszczególnione w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszelkich stosownych załącznikach.
 • Dopilnowania, aby nie zawierały one żadnych potencjalnie niebezpiecznych substancji lub aby substancje te mieściły się w limitach określonych w wymaganych/zalecanych przepisach, wyszczególnionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszelkich stosownych załącznikach.
 • Uzyskania wszystkich obowiązkowych lub zalecanych certyfikatów, wymienionych w części niniejszej Karty poświęconej oświadczeniom oraz we wszystkich stosownych załącznikach.
 • Wprowadzania na rynek UE i/lub prowadzenia obrotu na terenie UE wyłącznie bezpiecznymi papierowymi słomkami do napojów, które spełniają wymogi odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego oraz, gdy tylko jest to możliwe, zaopatrywania się w produkty pochodzące od producentów przestrzegających niniejszej Karty.
 • Nabywania i oferowania swoim konsumentom w UE wyłącznie bezpiecznych słomek papierowych, spełniających wymogi odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego oraz, gdy tylko jest to możliwe, zaopatrywania się w artykuły u producentów, importerów lub dystrybutorów przestrzegających niniejszej Karty.

Sygnatariusze Karty Zaufania dla papierowych słomek do napojów oświadczają, że w pełni spełniają wszystkie obowiązujące unijne i krajowe wymogi prawne dotyczące materiałów mających kontakt z produktami spożywczymi. Lista odpowiednich przepisów prawnych i wytycznych technicznych, które muszą być spełnione przez papierowe słomki do napojów i ich składniki w przypadku ich sprzedaży w UE, została przedstawiona w Deklaracji Firmy, która stanowi integralną część Karty Zaufania.

Sygnatariusze Karty Zaufania

Firmy członkowskie 360° Foodservice - sygnatariusze Karty Zaufania

Następujące firmy członkowskie 360° Foodservice podpisały Kartę Zaufania:

Producenci papierowych słomek do napojów

Dostawcy surowców and machinery

Importerzy, dystrybutorzy, hurtownicy

Sprzedawcy detaliczni oraz podmioty wykorzystujące papierowe słomki w usługach gastronomicznych

Konsumenci ufają nam, ponieważ inwestujemy w najwyższe standardy

1. Skontaktuj się z nami

Aby skontaktować się z Sekretariatem, należy skorzystać z danych kontaktowych znajdujących się na dole tej strony.

Chętnie udzielimy więcej informacji na temat przystąpienia do 360° Foodservice i podpisania Karty Zaufania, która uprawnia do posługiwania się Znakiem Zaufania i odpowiednią etykietą. Na podstawie uzyskanych od Państwa informacji, będziemy mogli przedstawić więcej szczegółów dotyczących implikacji finansowych i operacyjnych kolejnych działań.

2. Przestrzegaj Karty

Podpisując lub popierając Kartę Zaufania zgadzasz się na przestrzeganie jej postanowień. Będzie to również wymagało przedstawienia dowodów na to, że w praktyce spełniasz wszystkie jej wymagania.

3. Powiedz innym

Daj znać światu, że jesteś częścią inicjatywy Karta Zaufania, przekazując tę informację swoim dostawcom, dystrybutorom i klientom. Członkowie 360° Foodservice będą mogli to uczynić w szczególności poprzez stosowanie [przyszłego] Znaku Zaufania i związanego z nim systemu etykietowania na materiałach marketingowych i innych materiałach komunikacji handlowej*.

* korzystanie ze Znaku Zaufania i związanego z nim systemu etykietowania jest uzależnione od uprzedniego podpisania umowy licencyjnej pomiędzy Państwa firmą a 360° Foodservice (umowa ta może zostać wypowiedziana przez licencjodawcę, jeśli licencjobiorca nie przestrzega w pełni swoich zobowiązań).

Więcej o inicjatywie...

Co to jest 360° Foodservice?

360° Foodservice jest stowarzyszeniem non-profit. Jest to platforma współpracy całego sektora usług gastronomicznych, neutralna pod względem materiałowym, której celem jest bycie liderem w zakresie odpowiedzialnej i zrównoważonej ewolucji sektora opakowań dla gastronomii w Europie. Nasze firmy łączy wspólna wizja lepszego działania. Promujemy odpowiedzialne ponowne wykorzystanie i rozsądne jednorazowe użycie, dostarczając bezpieczne i zrównoważone rozwiązania w zakresie serwowania jedzenia i napojów spożywanych przez konsumentów poza domem czy kupowanych na wynos. Całkowite bezpieczeństwo. Pełna higiena. Zero odpadów. Zero śmiecenia.

Misja

Nasze firmy produkują, sprzedają lub wykorzystują higieniczne, bezpieczne i zrównoważone produkty jednorazowego użytku oraz systemy wielokrotnego użytku do serwowania jedzenia i napojów. Naszą misją jest dążenie do tego, aby wszyscy zaangażowani w to przedsięwzięcie byli świadomi odpowiedzialności, jaką ponoszą wobec konsumentów, środowiska, pracowników i własnych przedsiębiorstw. Dlatego częścią naszej misji jest komunikowanie się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z ustawodawcami, na temat jakości i korzyści płynących z naszych produktów oraz tego, jak najlepiej można je wykorzystać, aby pomóc w zapewnieniu higieny i bezpieczeństwa konsumentów, a także większego poszanowania środowiska naturalnego.

Czym jest Karta Zaufania dla papierowych słomek do napojów?

Karta Zaufania 360° Foodservice dla papierowych słomek do napojów potwierdza zaangażowanie firm członkowskich w produkcję, obrót i stosowanie bezpiecznych papierowych słomek, które spełniają wszystkie wymogi prawne dotyczące materiałów i produktów mających kontakt z żywnością. Spełniamy wysokie standardy jakości. Zawsze.

Czemu służy Karta Zaufania?

Doświadczenie pokazało, niestety, że niektóre firmy na rynku idą na skróty. Czyniąc to, narażają konsumentów na niebezpieczeństwo i konkurują na rynku UE w sposób nieuczciwy i bezprawny, ponieważ nie przestrzegają wymogów prawnych. Karta Zaufania jest naszą gwarancją dla rynku, że działamy w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić higienę, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

W jaki sposób stosowana jest Karta Zaufania?

Firmy członkowskie 360° Foodservice działające w branży papierowych słomek do napojów, które zobowiązały się do przestrzegania Karty Zaufania, są wymienione na tej stronie. W ten sposób każdy może sprawdzić, kto stawia na bezpieczeństwo i jakość, przestrzegając wymogów prawnych dla materiałów i produktów mających kontakt z żywnością. Wzywamy firmy, które nie są członkami stowarzyszenia, do poparcia Karty i podjęcia takich samych zobowiązań jak my. Firmy takie są również tutaj wymienione.

Znak Zaufania na przyszłość

Dzięki nowemu Znakowi Zaufania i powiązanemu z nim systemowi etykietowania papierowych słomek już wkrótce firmom z łańcucha dostaw sektora usług gastronomicznych będzie jeszcze łatwiej ustalić, kto dba o bezpieczeństwo i zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Program pozwoli firmom z 360° Foodservice, które zobowiążą się do przestrzegania Karty Zaufania, na używanie znaku towarowego i etykiet na opakowaniach, materiałach marketingowych i handlowych w formie drukowanej oraz elektronicznej, a także na dokumentach administracyjnych, takich jak formularze zamówień czy faktury. Zostanie on wsparty kampaniami komunikacyjnymi skierowanymi do przedsiębiorstw oraz programami informacyjnymi skierowanymi do unijnych i krajowych organów regulacyjnych, służb nadzoru rynku i organów kontroli.

#Blog | Słomki wysokiej jakości, którym można zaufać
High quality adhesives enable safe, liquid-resistant and sustai...
MATRIX PACK’s dedication to manufacture COMPLIANT and SAFE pa...
New FCM rules further delayed: The industry needs to get ahead
Hauni’s quality control ensures its machine produce safe pape...
DREWSEN new Development Centre helps create safe, sustainable a...
delfort's strict internal and external quality control measures...
Henkel “Triple Safety Concept” delivers food safe paper str...
New Trustmark will help identify compliant, safe straws in the ...
Don’t take risks with consumer safety, comply with the law
Launch event draws big crowd
Clear lessons for compliance and safety
Compliant = Safe in Emerging EU Market for paper drinking straws
Initiative to promote paper drinking straws launches in March
Latest   | 
High quality adhesives enable safe, liquid-resistant and sustainable paper straws